Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Röltex Kft.
Székhelye: 1024. Budapest, Lövőház utca 12/2/4/a.
Adószáma: 12382356-2-41
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-671734

ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK ALAPELVEI

A cég az elszámoltathatósági elv értelmében a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

A céghez álláspályázatot benyújtók személyes adatainak nyilvántartása

A cég munkavállalóival kapcsolatos személyes adatok nyilvántartásai

 • munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
 • alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos nyilvántartás
 • személyes használatra kiadott eszközökkel kapcsolatos nyilvántartás
 • céges e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás
 • céges eszközök (számítógép, laptop, tablet, okostelefon, fényképezőkép, kamera, GPS, stb.) használatának ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás
 • céges internet használatának ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás
 • céges telefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás
 • munkahelyi ki- és beléptetéssel kapcsolatos nyilvántartás
 • elektronikus megfigyelőeszköz működtetésével kapcsolatos nyilvántartások (törlési napló, zárolási napló, megtekintési kérelmek naplója, másolatkészítések naplója, stb.)

Szerződő partnerek személyes adatainak kezelése

 • a céggel szerződéses viszonyban álló magánszemélyek személyes adatainak nyilvántartása
 • a cég jogi személyekkel kötött szerződéseiben szereplő személyes adatok nyilvántartása
 • a cég ügyfélszolgálatának telefonos hangfelvételeinek nyilvántartása

A cég honlapján kezelt személyes adatok nyilvántartása

A cég webáruházával kapcsolatos személyes adatok nyilvántartása

A cég hírlevél szolgáltatáshoz hozzájárulók személyekkel kapcsolatos személyes adatok nyilvántartása

A cég direkt marketing szolgáltatáshoz hozzájárulók személyekkel kapcsolatos személyes adatok nyilvántartása

A cég ajándéksorsolás-szervezésével kapcsolatos személyes adatok nyilvántartása

A cég Facebook oldalán kezelt személyes adatok nyilvántartása

Jogi kötelezettségen alapuló személyes adatkezelés nyilvántartásai

 • adó- és számviteli kötelezettség teljesítése céljából kezelt adatok nyilvántartása
 • kifizetői adatkezelés nyilvántartása
 • pénzmosás elleni kötelezettségek miatti adatkezelés nyilvántartása

Tájékoztatási kötelezettség megtagadási nyilvántartás

Adattovábbítási nyilvántartás

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény                                               

Adatkezelés megnevezése

A cég munkavállalóival kapcsolatos személyes adatok nyilvántartásai. Szerződő partnerek személyes adatainak kezelése. A cég honlapján kezelt személyes adatok nyilvántartása. A cég Facebook oldalán kezelt személyes adatok nyilvántartása
Jogi kötelezettségen alapuló személyes adatkezelés nyilvántartásai. Adattovábbítási nyilvántartás

Adatkezelési nyilvántartás naplószáma

20180525

Adatkezelés megkezdésének időpontja

2018. május. 25.

Adatkezelő neve (cég, szervezeti egység)

Röltex Kft

Adatkezelő elérhetősége

+361 356 5060

Adatkezelő képviselőjének neve

Kerényi Mária ügyvezető
Gábor András ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő neve (ha van)

Nincs

Az adatkezelés célja vagy céljai

GDPR

Az érintettek kategóriái

Alkalmazottak, üzletfelek, honlaplátogatók

A személyes adatok kategóriái

Név, cím, vállalkozás esetén adószám

Azok címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek is)

Kizárólag törvényi kötelezettségek alapján, a törvényben előírt módon és mélységben

Adatkezelés megkezdésének előfeltétele (hatásvizsgálat nyilvántartási naplószáma, érdekmérlegelési teszt nyilvántartási naplószáma, stb.)

Felügyeleti szerv, Hatóság, Törvényi előírás vagy jogerős Bírósági Végzés

Adattovábbításra vonatkozó információk (harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása)

Nem továbbítunk adatot

Adattovábbítás garanciáinak leírása

Nem továbbítunk adatot

Adatkategóriák törlésére előirányzott határidők

A mindenkori jogszabályokban foglalt minimum határidők

Az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai és szervezési intézkedések

Minden birtokunkba jutott adatot jelszóval védett, kizárólag a felhatalmazott személyek által megnyitható hardvereszközön és zárt irattárban őrzünk

Adatvédelmi incidens történt-e (ha igen, utalás az adatvédelmi incidens nyilvántartás naplószámára)

nem

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatok megőrzési ideje

A mindenkori jogszabályban rögzített legrövidebb ideig

A kezelt adatok törlésének időpontja, a törlést végrehajtó személy neve és a törlési jegyzőkönyv száma

 

Egyéb információk

 

   
Budapest, 2018. május 2.    Kerényi Mária Gábor András
 
ügyvezetők
   
   

Kapcsolódó dokumentumok